Kerkdiensten in de Rehobothkerk

In het middelpunt van het gemeentelijk leven staan de kerkdiensten. Uiteraard is iedereen hartelijk welkom en bij voorbaat uitgenodigd! De diensten worden elke zondag om 9.30 uur en om 16.30 uur gehouden.

Op de christelijke feestdagen worden eveneens kerkdiensten gehouden. Afwijkende tijden en bijzondere diensten worden bekend gemaakt via deze site, het kerkblad Toerusting, mededelingen aan het kerkgebouw e.d.

Het is ook mogelijk om onze kerkdiensten via internet te beluisteren. Klik hier.

Koffiedrinken na de dienst

Elke zondag staat er na de ochtenddienst (rond 10:45u) koffie en thee klaar. Zo mag je onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig met elkaar spreken.

Inhoud van de kerkdienst

Een kerkdienst is meer dan een preek. Er wordt gezongen, gebeden, het geloof wordt beleden in gesproken of gezongen vorm, er wordt gedoopt, avondmaal gevierd. Maar een belangrijk onderdeel van de dienst is toch, dat er gepreekt wordt. De bedoeling daarvan is niet, dat iemand – in dit geval de dominee – de gelegenheid krijgt om de mensen het zijne te zeggen, en hen zodoende aan zich ondergeschikt te maken, al mag en moet hij wel wat zéggen.

Op de kansel ligt immers de bijbel. Dat is de bron voor wat hij te melden heeft. Die wordt gelezen, uitgelegd en toegepast. Daaraan willen wij allen ondergeschikt zijn.

In de ochtenddienst wordt in de prediking een gedeelte uit de bijbel behandeld vanuit een bepaalde tekst uit de bijbel. De middagdienst draagt meestal het karakter van een ‘leerdienst’.

Dat wil zeggen: de inhoud van diezelfde Bijbel komt aan de orde, maar nu via een gedeelte uit de leer van de kerk. In de regel is dat de Heidelbergse Catechismus, maar het kan bijvoorbeeld ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn.

Sacramenten

Jezus zelf heeft Zijn kerk twee sacramenten gegeven: de Heilige Doop (Mattheus 28:19) en het Heilig Avondmaal (Mattheus 26: 26-30). Sacramenten zijn zichtbare tekenen die duidelijk maken wat God door genade aan ons beloofd: vergeving van zonden en een eeuwig leven.

Heilige doop
Kinderen in de kerk horen er evenals volwassenen bij. God neemt hen op in zijn verbond met mensen. Daarom worden kinderen gedoopt. De doop is een teken en zegel van het verbond. Naast de kinderdoop kennen we ook de volwassendoop wanneer mensen tot geloof komen en niet eerder zijn gedoopt.

Viering Heilig Avondmaal
Vijf maal per jaar vindt een viering van het Heilig Avondmaal plaats, na een voorbereidingsdienst op de zondag daarvóór. De deelname aan dit Avondmaal staat open voor belijdende leden van de Chr. Geref. Kerken. Gasten die de Naam van Christus belijden en in vrede leven met hun naasten, zijn ook welkom aan de tafel. Hen wordt verzocht bij de kerkenraad te melden dat zij wensen deel te nemen. De viering vindt plaats in beide diensten.

Onderdelen van een kerkdienst

Mededelingen

Voordat de kerkdienst echt begint doet de ouderling van dienst enkele mededelingen.

Hij vertelt bijvoorbeeld waar de collecten voor zijn, welke predikant er voorgaat en bij wie de bloemen uit de kerk bezorgd gaan worden.

Ook is er speciale aandacht als er een baby geboren is, als er nieuwe gemeenteleden zijn of als iemand is overleden.

Er staan ook mededelingen op het scherm, waarop ook te lezen is welke liederen we gaan zingen.

Zingen

Muziek is één van de mooiste gaven die de Heere aan ons heeft gegeven. Iedereen kent wel het genieten van een heel mooi lied. Wanneer je dat lied zelf zingt, is dat nog meer zo. “Zingen is twee keer bidden”, heeft Augustinus ooit gezegd. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat je er met ziel en lichaam aan mee doet. In het zingen hebben we contact met God en met elkaar.

Zingen gebeurt op meerdere momenten tijdens de kerkdiensten. De boeken waaruit wij zingen zijn Het Liedboek van de Kerken, Nieuwe Psalmberijming en Oude Psalmberijming.

In de Voorhof, de ruimte waar je binnenkomt in de Rehobothkerk, staan zangbundels voor gasten, zodat iedereen mee kan zingen. Met behulp van de beamer wordt een overzicht geprojecteerd van de liederen die we in de dienst zingen.

Hand geven

Voordat de dominee de preekstoel opgaat krijgt hij een hand van de ouderling van dienst. De ouderling vertegenwoordigt de kerkenraad, die voor het verloop van de dienst verantwoordelijk is. Met de hand drukt hij het vertrouwen uit, dat de kerkenraad in de dominee heeft.

Stil gebed

Voordat de dienst begint gaat iedereen staan: een teken van eerbied. In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Here, onze God. We mogen alles wat ons bezig kan houden even loslaten en ruimte maken voor de Woorden van God. De meeste mensen doen dat biddend. 

Votum

Het woord votum is een oud woord uit het Latijn en betekent zoiets als belofte of toewijding. De dominee spreekt het votum uit. De tekst ervan komt uit de psalmen:

Onze hulp is in de Naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps 124:8),Die trouw houdt tot in eeuwigheid.(Ps 146:6)en nooit laat varen het werk van zijn handen (Ps 138:8).

Je zou misschien het beste kunnen zeggen dat dit een geloofsbelijdenis is, die de dominee uitspreekt namens de gemeente. De gemeente spreekt haar afhankelijkheid uit van God in alle dingen, ook de kerkdienst. Communicatie dus van de gemeenteleden naar elkaar en naar de Here God.

Groet

“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus.”

Dat is de groet die de dominee meestal uitspreekt. Deze staat o.a. in 1 Korinthe 1:3. Paulus schrijft dit vaker als groet aan het begin van zijn brieven. De woorden zijn dus niet die van de dominee, maar uit de Bijbel. Dat wil zeggen: op die manier, met genade en vrede, komt God zelf zijn gemeente tegemoet aan het begin van de dienst.

Gods leefregels

God heeft ons leefregels gegeven. Niet om streng te zijn, maar om ons te leren hoe we kunnen leven zoals Hij het bedoeld heeft, in liefde voor Hem en voor elkaar.

Meestal worden in de Rehobothkerk de tien geboden gelezen, maar er zijn ook andere stukken in de Bijbel, die leefregels geven, en ook die kunnen een plaats krijgen in de kerkdienst.

De tien geboden kun je vinden in de Bijbel. Ze staan er twee keer in: in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Wij noemen ze ook wel de Wet des Heren. God heeft zich bekend gemaakt met de woorden: genade en vrede. Nu maakt Hij in de wet bekend wat zijn wil is, wat hij van ons vraagt. De wet heeft verschillende bedoelingen:

  • Allereerst is de wet de wil van God. Zoals in de wet staat, wil Hij dat wij leven. Zo wil Hij dat wij omgaan met Hem met elkaar,en met onszelf. Als we zo leven, leven we tot eer van Hem. Dan wordt in onze daden duidelijk dat God goed is, en dat Hij Koning is over ons leven.
  • Ten tweede stelt de wet de gemeente schuldig. Door het lezen van de wil van God beseffen we, dat we niet leven zoals God dat wil. Ons leven is een zondig leven. De wet zegt dan: Jullie zijn schuldig, en hebben vergeving nodig.
  • Vrijheid. Vervolgens zou je kunnen zeggen dat de wet een soort gebruiksaanwijzing is voor een leven, zoals God het bedoeld heeft. Als iedereen zou leven volgens die wet, wat prachtig zou het dan zijn hier op aarde! We zouden dan allemaal vrij zijn, namelijk vrij van de zonde. Maar we kunnen ons uit onszelf niet aan die wet houden. Veel mensen worden daar wel moedeloos van. Ze hopen op de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde, waar alle zonde en verdriet voorbij zal zijn.
  • Om dat laatste is de wet ook een belofte. Er staat bijvoorbeeld niet: “Je mag niet doden.” Maar er staat: “Je zult niet doden.” Je kunt zo’n zinnetje lezen als een opdracht, maar ook als een belofte: er zal een tijd komen, dat ik geen verdriet meer hoef te hebben over mijn zonden, want God zal ze wegdoen. Hij zal ze gooien in de diepste zee.

Gebed

Tijdens een kerkdienst is gebed een belangrijk onderdeel. Het is een moment waarop we tot God spreken en Hem vragen om aanwezig te zijn in de dienst. We bidden dat we door middel van het lezen, zingen en luisteren naar de preek de nabijheid van God mogen ervaren. We verlangen ernaar Hem (beter) te leren kennen en vragen dat God zelf, door Zijn Heilige Geest, bij ons aanwezig wil zijn.

De schriftlezing

We lezen in de Bijbel. Dat is een ‘spannend’ moment in de kerkdienst. We geloven dat God de Bijbel wil gebruiken om zichzelf te openbaren. Dat wil zeggen: Hij spreekt zelf en maakt bekend Wie Hij is. We zeggen dan: de Bijbel is het Woord van God. Als we in de Bijbel lezen leren we Hem beter kennen, en leren we over al de dingen die Hij al gedaan heeft in de geschiedenis.

In de Rehobothkerk gebruiken we de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 2021.

Kindermoment

De kinderen in de basisschoolleeftijd maken de kerkdienst gedeeltelijk of geheel mee.

De kinderen in groep 1, 2 en 3 kunnen naar de King’s Kids en de kinderen in groep 4, 5 en 6 naar de King’s Kids Plus.

Zij zijn aan het begin van de kerkdienst aanwezig en hebben voor hun vertrek naar de kindernevendienst een eigen moment waarop de dominee of een van de kinderwerkers met hen spreekt. De kinderen komen naar voren, voeren een gesprekje en zingen samen met de gemeente een kinderlied.

De preek

In de preek wordt het gedeelte dat we uit de Bijbel hebben gelezen, uitgelegd door de dominee. Hij vertelt wat het precies betekent: wat bijvoorbeeld Paulus bedoelde toen hij het opschreef en wat het betekent voor ons leven nu.

Maar dat is nog niet alles. Het belangrijkste is, en ook het mooiste van de dienst, dat door de preek heen God ook tot ons, zijn gemeente, wil spreken. Dat noemen we verkondiging. De dominee mag dan namens God de gemeente vertroosten, terechtwijzen en bemoedigen. Bij de uitleg van het bijbelgedeelte maakt hij het Evangelie bekend: de blijde boodschap van de dood en de opstanding van Jezus Christus.

Inzameling van de gaven

Dit heet ook wel de collecte. Er wordt geld ingezameld om elkaar en anderen te helpen. Maar de collecte is meer dan alleen een muntje in de collectezak stoppen. De collecte laat zien dat de kerk-dienst, het dienen van God, ook gevolgen heeft in het gewone leven:

Ik leer dat, wanneer ik bij God mag horen, mijn leven niet meer van mezelf is. Dat heeft ook gevolgen voor de besteding van mijn geld. Dat behoort God toe, want alles wat ik heb, heb ik van Hem gekregen.

Met het geven van geld helpen wij elkaar en de wereld om ons heen, omdat God die wereld op het oog heeft. Wanneer de gemeente anderen helpt, is zij een teken van het goede, dat God voor mensen in petto heeft.

De heenzending

Dit is aan het einde van de dienst. De dominee zegt dan:

“Gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot Goden ontvangt zijn zegen.”

Het geeft je even tijd om je voor te bereiden op de zegen, die zo bijzonder is, dat je je daar wel even op kunt concentreren. Ook hier wordt duidelijk dat de dienst van God niet alleen in de kerkdienst gebeurt, maar dat die verder gaat in het dagelijks leven. Wij worden de wereld ingestuurd, nadat wij het evangelie hebben gehoord, om er dan door de weeks ook uit en naar te leven. Het mooie is dat de dienst eindigt zoals het begon: met de vrede die God aan mensen geven wil.

De zegen

Als laatste krijgen we de zegen: we gaan naar huis als gezegende mensen. Dat wil zeggen: je komt nooit zo de kerk uit, als je er in ging. Net als de groet uit het begin, komt de zegen rechtstreeks uit de Bijbel.

“De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.”(2 Korinthe 13: 12-13).

Hierin wordt ons beloofd dat, wanneer wij weer naar huis gaan, het leven van alledag in, God met ons mee zal gaan met zijn liefde.